Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len,, VOP "), upravujú vzťahy medzi Poskytovateľom a Užívateľom pri poskytovaní produktov a služieb vo forme odborného školenia „Eshop pod lupou tour“, alebo odborných webinárov (on-line školení) a sú záväzné pre celý obchodný styk medzi Poskytovateľom a Užívateľom.

Poskytovateľ:
WEBY GROUP, s.r.o.
Sídlo: Nižovec 2a, 960 01 Zvolen
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Odd: Sro, vl. č.: 6957/S
IČO: 36 046 884
DIČ: 2020069535
IČ DPH: SK2020069535
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. IBAN: SK40 7500 0000 0040 0452 1039
Štatutárny orgán: Ing. Miloš Šablatúra, konateľ

Užívateľ je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá si objedná u Poskytovateľa vstupenku na školenie, alebo webinár.
Účastník školenia je osoba, ktorá sa zúčastní školenia alebo webinára. Môže aj nemusí byť totožná s Užívateľom.

Objednávka vstupeniek

Objednávku vstupeniek na odborné školenie alebo webinár je možné zrealizovať cez eshop Poskytovateľa https://obchod.uniobchod.sk cez tento postup:

 1. Užívateľ si vyberie konkrétne školenie alebo webinár
  Poplatok za školenie alebo webinár je uvedený za jednu osobu. Užívateľ si vyberie v nákupnom košíku počet osôb, hodí ich do košíka a po odkliku na Košík sa zobrazí okno, kde Užívateľ zadá mená Účastníkov školenia a ich kontaktné maily. Poskytovateľ na základe uvedených mien vytvorí zoznam účastníkov školenia, ktorý slúži ako kontrolný vstupný zoznam. 
 2. Spôsob platby
  Užívateľ si v košíku v 2. kroku nákupného procesu vyberie z troch spôsobov platby: platobnou kartou, on-line bankovým prevodom, alebo na zálohovú faktúru. 
 3. Fakturačné údaje
  Užívateľ v 3. kroku nákupného procesu zadá fakturačné údaje – komu má Poskytovateľ vystaviť faktúra za školenie alebo webinár.  
 4. Zhrnutie objednávky
  Užívateľovi sa v 4. kroku nákupného procesu zobrazí zhrnutie objednávky. Objednávku užívateľ odošle po zakliknutí Obchodných podmienok klikom na tlačidlo „Odoslať s povinnosťou platby“. Systém eshopu Užívateľovi vystaví objednávku. Táto príde automaticky Užívateľovi do mailu na emailovú adresu, ktorú zadal pri fakturačných údajoch.

Realizácia platby za školenie alebo webinár
Užívateľ zrealizuje platbu podľa toho, aký spôsob platby si vybral v 2. kroku nákupného procesu:

 • Platba kartou
  Po odoslaní objednávky Užívateľa presmeruje na platobnú bránu Besteron, kde zrealizuje úhradu objednávky kartou.  Potvrdenie o úhrade príde Užívateľovi automaticky do mailu na emailovú adresu, ktorú zadal pri fakturačných údajoch. Potvrdenie o úhrade z mailu slúži Užívateľovi, alebo Účastníkovi školenia ako vstupenka na podujatie. Poskytovateľ vystaví faktúru Užívateľovi do 3 dní od pripísania platby na svoj účet a pošle mu ju emailom.
 • Platba on-line bankovým prevodom
  Po odoslaní objednávky, Užívateľa presmeruje na platobnú bránu Besteron, kde zrealizuje úhradu objednávky cez napojenie na internet banking. Potvrdenie o úhrade príde Užívateľovi automaticky do mailu na emailovú adresu, ktorú zadal pri fakturačných údajoch. Potvrdenie o úhrade z mailu slúži Užívateľovi, alebo účastníkovi školenia ako vstupenka na podujatie. Poskytovateľ vystaví faktúru Užívateľovi do 3 dní od pripísania platby na svoj účet a pošle mu ju emailom.
 • Platba na zálohovú faktúru
  Po kontrole fakturačných údajov Poskytovateľ vystaví a pošle Užívateľovi zálohovú faktúru. Objednávka sa stáva záväznou po jej uhradení Užívateľom. Potvrdenie o úhrade príde Užívateľovi automaticky do mailu na emailovú adresu, ktorú zadal pri fakturačných údajoch. Potvrdenie o úhrade z mailu slúži Užívateľovi, alebo Účastníkovi školenia ako vstupenka na podujatie. Poskytovateľ vystaví vyúčtovaciu faktúru Užívateľovi do 3 dní od pripísania platby na svoj účet a pošle mu ju emailom.
        Poskytovateľ si vyhradzuje možnosť zrušiť rezerváciu vstupeniek deň nasledujúci po splatnosti zálohovej faktúry, alebo kedykoľvek neskôr, pokiaľ nebude úhrada pripísaná na účet Poskytovateľa a miesto poskytnúť ďalším záujemcom.  Prípadné platby, ktoré prídu po splatnosti Poskytovateľ vráti späť na účet Užívateľa.

Storno podmienky

Prekážka na strane Užívateľa

Svoju objednávku môže Užívateľ bezplatne zrušiť do uhradenia účastníckeho poplatku - platí pri platbe na zálohovú faktúru. Neskôr je zrušenie účasti na webinári, alebo školení spojené so storno poplatkami v závislosti na termíne storna objednávky. Potvrdenie o úhrade, ktoré je vstupenou môže Užívateľ bezplatne previesť na iného Účastníka až do termínu školenia, alebo webinára . Akákoľvek zmena alebo zrušenie objednávky musí byť oznámené písomne e-mailom Poskytovateľovi na obchod@uniobchod.sk a zmena vzájomne potvrdená.

Storno poplatky:

Storno do uhradenia účastníckeho poplatku je zdarma.
Skôr ako 7 dní pred konaním školenia, alebo webinára je storno poplatok vo výške 50 % ceny vstupenky.
7 dní, alebo neskôr pred konaním školenia, alebo webináru je storno poplatok vo výške100 % ceny vstupenky.

Prekážka na strane Poskytovateľa

Konanie školenia alebo webinára môže Poskytovateľ zrušiť kedykoľvek pred jeho termínom, alebo v jeho priebehu.  
V tomto prípade Poskytovateľ vráti Užívateľovi celý zaplatený poplatok. Zrušením školenia, alebo webinára zo strany Poskytovateľa nevzniká nárok Užívateľovi na úhradu škody, alebo iných ďalších súvisiacich nákladov.

Osobné údaje

Osobné údaje, ktoré Užívateľ uvedie pri objednávke nebude Poskytovateľ zneužívať, ani poskytovať tretej strane. Poskytovateľ ich použije za účelom zrealizovania objednaného školenia alebo webinára: aby bolo možné vystaviť Užívateľovi faktúru, aby mohol Poskytovateľ evidovať zoznam Účastníkov školenia, poslať mail pred školením alebo webinárom s organizačnými informáciam a po akcii aby mohol Poskytovateľ poslať Užívateľovi poďakovací email s materiálmi.

Poskytovateľ si dovoľuje Užívateľa neskôr v rámci cielenia svojej propagácie a newsletterov príležitostne pozývať na ďalšie  podobné podujatia, posielať Užívateľovi ďalšie rozširujúce zaujímavé odborné informácie, exkluzívne ponuky. Samozrejme, Užívateľ má možnosť kedykoľvek sa z newsletterov definitívne odhlásiť, či už kliknutím na príslušný odkaz na ich konci, alebo hneď teraz tým, že napíše mail na obchod@uniobchod.sk.

Viac o tom, ako Poskytovateľ nakladá s osobnými údajmi nájdete na stránke Ochrana osobných údajov.

Na školeniach, alebo webinároch Poskytovateľ fotí a natáča videá. Výsledné záznamy potom Poskytovateľ publikuje na weblogu a Facebooku, prípadne ich používa v ďalších kanáloch a svojich materiáloch.  Je pravdepodobné, že ako Účastnk, alebo Užívateľ sa môžete zobraziť na niektorých záberoch. Pokiaľ Užívateľ /Účastník nepovie inak, Poskytovateľ to berie tak, že zaplatením objednávky s tým Užívateľ súhlasí. Ak ale Užívateľ / Účastník školenia nechce byť nikde zverejnený, Užívateľ túto skutočnosť oznámi dopredu písomne mailom na obchod@uniobchod.sk  a Poskytovateľ bude jeho žiadosť rešpektovať.

Všeobecne na záver

Pokiaľ Užívateľ registruje na školenie, alebo webinár iného Účastníka ako seba, Užívateľ je povinný dať vedieť uvedenému Účastníkovi o všetkých týchto VOP a uistiť sa, že Účastník je s nimi stotožnený a s nimi súhlasí. Odoslanou objednávkou Užívateľ potvrdzuje Poskytovateľovi, že tak učinil.

Zmena programu je vyhradená.

Tešíme sa na vás!