Reklamačný poriadok

Vrátenie a výmena vstupeniek

Storno zo strany Užívateľa
Svoju objednávku vstupenky môže Užívateľ bezplatne zrušiť do uhradenia účastníckeho poplatku (pri platbe na zálohovú faktúru.)
Neskôr je zrušenie účasti na webinári, alebo školení spojené so storno poplatkami v závislosti na termíne storna objednávky. Potvrdenie o úhrade, ktoré je vstupenkou môže Užívateľ bezplatne previesť na iného Účastníka až do termínu školenia, alebo webinára . Akákoľvek zmena alebo zrušenie objednávky musí byť oznámené písomne e-mailom Poskytovateľovi na obchod@uniobchod.sk a zmena vzájomne potvrdená.
Storno poplatky:
Storno do uhradenia účastníckeho poplatku je zdarma.
Storno skôr ako 7 dní pred konaním školenia, alebo webinára je s poplatkom vo výške 50 % ceny vstupenky.
Storno 7 dní, alebo neskôr pred konaním školenia, alebo webináru je s poplatkom vo výške100 % ceny vstupenky.

Storno zo strany Poskytovateľa
Konanie školenia alebo webinára môže Poskytovateľ zrušiť kedykoľvek pred jeho termínom, alebo v jeho priebehu.  
V tomto prípade Poskytovateľ vráti Užívateľovi celý zaplatený poplatok. Zrušením školenia, alebo webinára zo strany Poskytovateľa nevzniká nárok Užívateľovi na úhradu škody, alebo iných ďalších súvisiacich nákladov.

Poskytovateľ prehlasuje, že:

 1. Zodpovedá užívateľovi za umožnenie prístupu k plateným produktom a/alebo službám v rozsahu podľa VOP
   
 2. Zodpovedá za bezchybný prístup k on-line školeniam, ktorý je realizovaný prostredníctvom aplikácie Cisco Webex.
  Aplikáciu si Užívateľ môže stiahnuť, alebo sa pripojiť z prehliadača. Presný postup príde užívateľovi ma email pouhradení služby. Pripojenie do online miestnosti je možné vyskúšať si skôr, online miestnosť je otvorená vždy 20 min. pred začiatkom webinára. V prípade problémov je k dispozícií technická podpora.
   
 3. Zodpovednosť Poskytovateľa v prípadoch prerušenia alebo obmedzenia poskytovania produktov a služieb z dôvodov na strane Poskytovateľa je voči Užívateľovi obmedzená len na povinnosť Poskytovateľa obnoviť ich poskytovanie.
  Túto povinnosť však poskytovateľ nemá v prípade úplného zrušenia odborného školenia, alebo webinára.   
   
 4. Akékoľvek spory sa budú riešiť pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike. Zároveň akékoľvek reklamácie užívateľov v postavení spotrebiteľov budú vybavované v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z. Reklamáciu je potrebné uplatniť písomne na adrese poskytovateľa.

Alternatívne riešenie sporov

 • Účelom je informovať Užívateľa o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi Poskytovateľom a Užívateľom.
 • Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t. j. medzi Poskytovateľom a Užívateľom. Užívateľ môže svoj spor s Poskytovateľom riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.
 • Orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže Užívateľ obrátiť.
 • Užívateľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
 • Užívateľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov – pozri Čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).
 • Odkaz na platformu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show