Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť WEBY GROUP, s.r.o. je prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré nám poskytujete na stránkach https://obchod.uniobchod.sk Zaväzujeme sa chrániť a rešpektovať Vaše súkromie v súlade s aktuálnymi predpismi o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

Kontaktné informácie:  WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2A, 960 01 Zvolen, e-mail: info@webygroup.sk, IČO: 36046884, DIČ: 2020069535
 

1. Aké osobné údaje spracovávame

A. Osobné údaje získané pri objednaní vstupenky na E-shopy pod lupou tour alebo webináre:
Pri vyplnení objednávky vstupenky na školenie alebo webinár spracúvame tieto kontaktné osobné údaje:

 • meno a priezvisko účastníka webinára
 • e-mailová adresa účastníka webinára,
 • meno a priezvisko objednávateľa
 • e-mailová adresa objednávateľa
 • telefónne číslo objednávateľa
 • fakturačné údaje na fyzickú alebo právnickú osobu za účelom vystavenia faktúry za vstupenku na školenie, alebo webinár

WEBY GROUP ich použije za účelom zrealizovania objednaného školenia alebo webinára: aby bolo možné vystaviť Užívateľovi faktúru, aby mohol evidovať zoznam účastníkov, poslať e-mail pred školením alebo webinárom s organizačnými informáciami, po akcii poslať poďakovací mail s materiálmi.

Fotografie a videá zo školení Eshopy pod lupou tour
Na školeniach fotíme a natáčame videá. Výsledné záznamy potom publikujeme na weblogu a Facebooku, prípadne ich používame v ďalších kanáloch a svojich materiáloch.  Je pravdepodobné, že ako účastníci školenia sa môžete zobraziť na niektorých záberoch. Pokiaľ nepoviete inak, berieme to tak, že zrealizovanou a zaplatenou objednávkou školenia s tým súhlasíte. Ak ale nechcete byť nikde zverejnený, oznámte túto skutočnosť dopredu písomne mailom na obchod@uniobchod.sk  - budeme Vašu žiadosť rešpektovať.
Pokiaľ registrujete na školenie iného účastníka ako seba, dajte prosím vedieť účastníkovi o tejto skutočnosti, tiež o Všeobecných obchodných podmienkach a uistite sa, že účastník je s nimi stotožnený a s nimi súhlasí.

Neplnoletí

Nespracovávame osobné údaje ani neposkytujeme naše služby osobám mladším ako 16 rokov.V prípade, že ste mladší, budete na realizáciu našich služieb alebo akýchkoľvek iných právnych úkonov potrebovať súhlas rodiča alebo právneho zástupcu.

B. Štatistické údaje prezeranosti stránok
Naše webové stránky využívajú súbory cookies. Údaje, ktoré zbierame prostredníctvom cookies sú anonymné a nie je možné ich priradiť konkrétnej osobe. Viac o tom, ako využívame cookies »
 

2. Spôsob spracovania osobných údajov

S Vašimi osobnými údajmi, budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou európskou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov používame automatizované prostriedky aj manuálne spracovanie. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch uložených v Európskej únii. Údaje nie sú zverejňované, nie sú prenášané ani spracovávané mimo krajín EÚ a nie sú sprístupnené ani poskytované tretím stranám. 

Všetky údaje, ktoré zadáte do dotazníka sú prenášané zakódovane certifikátmi SSL (Secure Socket Layer). Jedná sa o uznávanú a veľmi rozšírenú techniku. Spracovanie dát prebieha najmä prostredníctvom výpočtovej techniky, čo nám umožňuje zaistiť potrebnú bezpečnosť, znížiť riziká neoprávnenej manipulácie, alebo zabrániť ich zničeniu, či strate. Osobné dáta sú chránené v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technologického rozvoja, a miere rizika zneužitia.

Prístup k osobným údajom je vyhradený iba niekoľkým oprávneným a poučeným zamestnancom a sprostredkovateľom. Zaväzujeme sa, rovnako ako naši pracovníci, že budeme udržiavať technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu, strate alebo zničeniu osobných údajov. Uisťujeme vás, že naši pracovníci, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť vašich osobných údajov. 

V prípade vášho záujmu o osobné stretnutie s naším odborným konzultantom, alebo obchodným zástupcom, a tento je naším oprávneným zmluvným sprostredkovateľom, poskytneme mu vaše osobné údaje pre účel poskytnutia žiadanej služby. Ten spracuje vaše osobné údaje iba za účelom poskytnutia služby, alebo informácie ktorú ste žiadali a iba po dobu nevyhnutnú pre jej poskytnutie. Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje iba v tomto rozsahu a v súlade a platnou legislatívou. Vaše osobné údaje súčasne chránime aj podpísaním zmluvy so záväzkom mlčanlivosti po dobu platnosti, ako aj po jej skončení.
 

3. Doba spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje získané pri objednaní vstupenky na školenie alebo webinár budú uchovávané po dobu plnenia  služby a po uzavretí objednávky 10 rokov podľa zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

 

4. Pre aké účely osobné údaje spracovávame

Ak si objednáte školenie alebo webinár, evidujeme vami poskytnuté osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zmluvy na právnom základe Plnenie zmluvy a iba za účelom splnenia záväzkov poskytovaných služieb.

Zrealizovaním objednávky vzniká medzi Poskytovateľom a Užívateľom vzťah, na základe ktorého Poskytovateľ využíva osobné údaje Užívateľa aj na účely oslovovania so svojimi  marketingovými ponukami. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem marketingová a obchodná podpora predaja podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia a zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Oprávneným záujmom je informovať dotknuté osoby o vlastných podobných produktoch a službách. Čas platnosti súhlasu uplynie po 5 rokoch odo dňa posledného poskytnutia služieb alebo tovaru alebo prihlásenia sa k odberu marketingových ponúk.

Pre štatistické a marketingové účely využívame cookies tretích strán Google a Facebook. Na tieto účely nám dávate / nedávate súhlas prostredníctvom Lišty súhlasu. Viac o Cookies »

5. Vaše práva v zmysle ochrany osobných údajov

V súlade so spracovaním a ochranou osobných údajov máte tieto práva:

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vaším osobným údajom
 • práva na opravu
 • právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov
 • máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • právo na prenosnosť údajov
 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Svoje práva si môžete uplatniť písomne na adrese sídla prevádzkovateľa, prostredníctvom elektronickej adresy info@webygroup.sk alebo osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a Váš podpis; pričom dostanete jednu kópiu zápisnice.

Upozorňujeme vás, že vaše právo na zmazanie údajov môže byť obmedzené zákonnou povinnosťou uchovávania údajov, ktorú musíme rešpektovať. Okrem toho si podľa zákona môžu súdy, orgány činné v trestnom riadení alebo iné zákonom určené úrady vyžiadať potrebné informácie.

Máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov. 

Každý internetový užívateľ by si mal byť vedomý toho, že informácie, ktoré zverejní, môžu vidieť a ukladať ostatní užívatelia. Dbajte preto na ochranu svojho súkromia.
 

6. Zodpovednosť

Naša spoločnosť je zodpovedná za dodržiavanie týchto zásad spracovania a ochrany osobných údajov a je pripravená tento súlad preukázať kompetentným subjektom.